Artikel 13 – Ontbinding

13.1 Indien de opdrachtgever in verzuim is terzake van enige op hem rustende verplichting of in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, heeft AA-Loodgieters het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

13.2 Op alle met AA-Loodgieters gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

× Hoe kunnen wij u helpen ?