Artikel 11 – Incassokosten

11.1 Alle kosten tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, waarin begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtigde kosten waaronder begrepen kosten van rechtsbijstand, komen voor rekening van de opdrachtgever. Hierbij wordt de wet normering incassokosten in acht genomen waarbij de incassokosten afhankelijk van de hoofdsom minimaal € 40,- en maximaal € 6775,- bedragen.

× Hoe kunnen wij u helpen ?