Artikel 10 – Betaling

10.1 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van facturen van AA-Loodgieters plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum of na uitvoering der opdracht al naar gelang het eerste voorvalt.

10.2 Betaling van de factuurbedragen dient plaats te vinden zonder aftrek of schuldverrekening.

× Hoe kunnen wij u helpen ?