Algemene Voorwaarden

Lees dit Voordat u mij inhuurt

Wil jij weten wat mijn voorwaarden zijn ? Lees dan onze artikels onder kopje "Algemene Voorwaarden"

Weet jij niet zeker of wij van dienst kunnen zijn ? Of wil je simpelweg antwoorden op bepaalde vragen ? Ik heb een lijst gemaakt van de meest voorkomende vragen van de klant als ik op onderhoudsbezoek ben. Lees de vragen onder kopje "Meest Gestelde Vragen"

Categories:

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en op alle overeenkomsten welke tussen opdrachtgever en AA-Loodgieters worden overeengekomen.

1.2 Van deze voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken, indien en voorzover dit tevoren uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en AA-Loodgieters is overeengekomen.

1.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of van derden zullen slechts van toepassing zijn indien en voorzover AA-Loodgieters de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle offertes of aanbiedingen, onder welke benaming of in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft AA-Loodgieters het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 De aanbiedingen van AA-Loodgieters zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc. van de juistheid waarvan AA-Loodgieters mag uitgaan.

2.3 Een door de opdrachtgever aan AA-Loodgieters verstrekte opdracht bindt AA-Loodgieters slechts indien deze door de directie van AA-Loodgieters, dan wel de door deze schriftelijk bevoegd verklaarde persoon, schriftelijk is bevestigd – welke opdrachtbevestiging behoudens onverwijld tegenbericht van de opdrachtgever geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven – dan wel zodra een aanvang met uitvoering van de opdracht door AA-Loodgieters is gemaakt.

Artikel 3 – Algemene verplichting

3.1 De opdrachtgever zorgt er voor dat AA-Loodgieters tijdig beschikt over een volledig overzicht van alle door AA-Loodgieters in verband met de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en geeft AA-Loodgieters op eerste verzoek alle inlichtingen die AA-Loodgieters voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd.

3.2 Indien de werkzaamheden van AA-Loodgieters geen normale doorgang kunnen vinden tengevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn, komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Alle opgegeven en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting. NAVRAGEN

4.2 Eventuele heffingen van overheidswege, alsmede kosten die AA-Loodgieters maakt ter voldoening aan voorschriften ingevolge de Wet Milieubeheer, worden afzonderlijk door AA-Loodgieters in rekening gebracht.

Artikel 5 – Meer- en minderwerk

5.1 De werkzaamheden van AA-Loodgieters zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. Verrekening van meerwerk zal plaatsvinden ingeval van iedere vermeerdering van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 6 – (Op)levertijden

6.1 Door AA-Loodgieters opgegeven (op)levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Bij niet tijdige (op)levering dient AA-Loodgieters dan ook vooraleer schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

6.2 De overeengekomen (op)leveringstermijn vangt aan vanaf de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel nader is bepaald, doch niet eerder dan de datum waarop AA-Loodgieters beschikt over alle noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen etc.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 In aanvulling op hetgeen onder Nederlands recht wordt verstaan onder overmacht, geldt als zodanig tevens iedere vorm van staking of werkonderbreking, alsmede de situatie waarin uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare risico’s voor het personeel van AA-Loodgieters met zich meebrengt.

Artikel 8 – Garantie

8.1 Bij reinigings- en inspectiewerkzaamheden verbindt AA-Loodgieters zich om de werkzaamheden vakkundig uit te voeren. Eventuele klachten worden drie maanden na oplevering niet meer in behandeling genomen, met dien verstande dat klachten met betrekking tot ontstoppingen en ventilatie onderhoud,  e.d. reeds één maand na oplevering niet meer in behandeling worden genomen.

8.2 Ten aanzien van het door AA-Loodgieters geleverde materiaal is deze garantie beperkt tot de eventuele garantie die de leverancier van AA-Loodgieters haar verleent. Indien het door AA-Loodgieters geleverde materiaal is voorgeschreven door derden, geeft AA-Loodgieters geen garantie.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 AA-Loodgieters aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade door die opdrachtgever en/of die derden geleden of lijden als gevolg van toepassing van de ontstopping en onderhoudsmethode van AA-Loodgieters en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen en welke schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van AA-Loodgieters en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen, waarbij opdrachtgever AA-Loodgieters terzake vrijwaart van alle eventuele aanspraken derden.

9.2 AA-Loodgieters aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade door die opdrachtgever en/of die derden geleden of lijden als gevolg van beschadiging van leidingen van nutsbedrijven door haar ondergeschikte en/of haar hulppersonen en welke schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van AA-Loodgieters en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen, waarbij opdrachtgever AA-Loodgieters terzake vrijwaart van alle eventuele aanspraken van derden.

9.3 In alle gevallen is een eventuele aansprakelijkheid aan de zijde van AA-Loodgieters naar hoogte beperkt tot de hoogte van het door AA-Loodgieters in rekening gebrachte factuurbedrag, of indien dat bedrag hoger is, het bedrag van de uitkering die AA-Loodgieters terzake van haar verzekeraar heeft ontvangen.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van facturen van AA-Loodgieters plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum of na uitvoering der opdracht al naar gelang het eerste voorvalt.

10.2 Betaling van de factuurbedragen dient plaats te vinden zonder aftrek of schuldverrekening.

Artikel 11 – Incassokosten

11.1 Alle kosten tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, waarin begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtigde kosten waaronder begrepen kosten van rechtsbijstand, komen voor rekening van de opdrachtgever. Hierbij wordt de wet normering incassokosten in acht genomen waarbij de incassokosten afhankelijk van de hoofdsom minimaal € 40,- en maximaal € 6775,- bedragen.

Artikel 12 – Zekerheidstelling

12.1 AA-Loodgieters is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever betaling vooraf of voldoende zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 13 – Ontbinding

13.1 Indien de opdrachtgever in verzuim is terzake van enige op hem rustende verplichting of in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, heeft AA-Loodgieters het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

13.2 Op alle met AA-Loodgieters gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

× Hoe kunnen wij u helpen ?